Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Nabór na stanowisko pracownika socjalnego

Utworzono dnia 08.05.2017
Czcionka:

  Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobroszycach

ogłasza nabór na  stanowisko pracy: pracownika socjalnego

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  w Dobroszycach, ul. Rynek 21,

Forma zatrudnienia: umowa o pracę na czas zastępstwa:

 od maja 2017 r. do grudnia 2017 r.: 1 etat

Od 01.01.2018 r. MOŻLIWOŚĆ ZAWARCIA UMOWY O PRACĘ: 1 etat

I. Wymaga niezbędne:

1. Posiadanie obywatelstwa polskiego lub obywatelstwa Unii Europejskiej lub obywatelstwa państwa, którego obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ( w przypadku braku obywatelstwa polskiego- posiadanie znajomości języka polskiego potwierdzonej dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej).

2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych.

3. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie: w szczególności za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji państwowych oraz samorządowi terytorialnemu, wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karno-skarbowe.

4. Nieposzlakowana opinia.

5. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku pracownik socjalny.

6. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych.

7. Wykształcenie uprawniające do wykonywania zawodu pracownika socjalnego, zgodne z art. 116 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz.U. z 2016 r., poz. 930 ze zm.), tj. spełnianie co najmniej jednego z poniższych warunków:

  1. posiadanie dyplomu ukończenia kolegium pracowników służb społecznych;
  2. ukończenie studiów wyższych na kierunku praca socjalna;
  3. do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończenie studiów wyższych o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie.

8. Wymagane umiejętności zawodowe dotyczące w szczególności; znajomość ustawy o pomocy społecznej, Kodeksu Postępowania Administracyjnego, ustawy  o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz innych aktów prawnych w zakresie udzielania pomocy społecznej.

9. Doświadczenie zawodowe: przynajmniej półroczne zatrudnienie w Ośrodku Pomocy Społecznej lub innej jednostce organizacyjnej pomocy społecznej.

II. Wymagania dodatkowe:

1. Umiejętność organizacji pracy własnej.

2. Samodzielność, zaangażowanie i kreatywność.

3. Odpowiedzialność.

4. Rzetelność i dokładność.

5. Odporność na stres.

6. Umiejętności interpersonalne ( łatwość nawiązywania kontaktu, cierpliwość, empatia, umiejętność pracy w zespole).

7. znajomość obsługi komputera, programów informatycznych w zakresie pomocy społecznej i urządzeń biurowych.

8. Prawo jazdy kat. B, mile widziany własny samochód osobowy.

IV. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosi poniżej 6%.

III. Planowany zakres powierzonych zadań dotyczy w szczególności:

1. Praca socjalna oraz przeprowadzanie wywiadów środowiskowych w miejscu zamieszkania klientów.

2. Dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń.

3. Udzielenie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy dotyczące trudnej sytuacji życiowej, skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań.

4. Udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej.

5. Pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych.

6. Współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczenia patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa.

7. Współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia.

8. Praca w programie komputerowym pomocy społecznej HELIOS.

9. Inne zadania zlecone przez Kierownika GOPS.

IV. Informacje o warunkach pracy na stanowisku:

1. Praca na pełny etat.

2. Praca w środowisku.

3. Praca w biurze, w tym także przy komputerze.

4. Bezpośredni kontakt z klientami pomocy społecznej.

V. Wymagane dokumenty aplikacyjne:

1. Życiorys- curriculum vitae (CV).

2. List motywacyjny.

3. Kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie.

4. Kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe.

5. Oświadczenia:

  1. o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu  w pełni z praw publicznych;
  2. o niekaralności, że kandydat nie był skazany za przestępstwa  popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwa skarbowe;
  3. o niekaralności kandydata;
  4. o stanie zdrowia pozwalającym na podjęcie pracy na stanowisku pracownika socjalnego.

6. Kopie innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

7. Podpisana klauzula: „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą  z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych”.

VI. Termin składania dokumentów aplikacyjnych upływa w dniu 19 maja 2017 r., do godz. 12.00.

VII. Informacje dodatkowe:

1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobroszycach, ( pok. Nr 1 lub 2) lub przesyłać pocztą tradycyjną na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobroszycach, ul. Rynek 21, 56-410 Dobroszyce, w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem: „dotyczy naboru na pracownika socjalnego” .

2. Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobroszycach po upływie terminu nie będą rozpatrywane.

3. Kandydaci zakwalifikowani na podstawie analizy złożonych dokumentów, zostaną telefonicznie zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne.

4. Informacja o wynikach naboru zostanie opublikowana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dobroszyce i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobroszycach oraz na tablicy informacyjnej w GOPS w Dobroszycach.

5. W przypadku wyłonienia kandydata na ww. stanowisko pracy, kandydat przed zawarciem stosunku pracy winien dostarczyć dokumenty w oryginale poświadczające wykształcenie, nabyte umiejętności  oraz świadectwa pracy.

6. Zastrzega się możliwość odwołania naboru bez podania przyczyn.  Złożonych dokumentów aplikacyjnych GOPS Dobroszyce nie zwraca, dane zbierane są wyłącznie na potrzeby rekrutacji.

 

Dobroszyce, dnia  08.05.2017 r.

                                                           Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

                                                                                        w Dobroszycach

                                                                                      Agnieszka Szewczyk

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracownik socjalny

Utworzono dnia 29.05.2017, 11:19

Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracownik socjalny

Informacja o kandydatach spełniających wymagania formalne na stanowisko pracownika socjalnego

Utworzono dnia 25.05.2017, 09:55

Informacja o kandydatach spełniających wymagania formalne na stanowisko pracownika socjalnego

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Lipiec 2018
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Imieniny