Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Zapytanie cenowe- Dożywianie dzieci w szkole 2017 rok

Utworzono dnia 16.12.2016
Czcionka:

Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości
nie przekraczającej równowartości 30.000 euro

                                                                                
                DOŻYWIANIE UCZNIÓW W SZKOŁACH Z TERENU GMINY DOBROSZYCE

W ROKU 2017

Nazwa zamawiającego:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobroszycach

Ul. Rynek 21

56-410 Dobroszyce

e-mail: ops@post.pl

tel. 71/399-12-57, 71/380-13-10, fax. 71/380-13-19

Zwraca się z zapytaniem ofertowym w zakresie niżej określonego przedmiotu zamówienia.

I. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług cateringowych, polegających na przygotowaniu  i dostarczeniu własnym transportem jednodaniowych gorących posiłków w opakowaniach jednorazowych do szkół na terenie gminy Dobroszyce:

      1) Szkoła Podstawowa w Dobroszycach;

      2) Gimnazjum w Dobroszycach;

      3) Szkoła Podstawowa w Dobrzeniu.

2. Zamawiający planuje, że dziennie należy dostarczyć szacunkowo około 70 posiłków do ww. Szkół. Podana w zapytaniu cenowym dzienna ilość posiłków jest wielkością szacunkową  i w okresie obowiązywania umowy może ulegać zmianie (zmniejszeniu), co nie może być podstawą do zgłaszania roszczeń z tytułu niezrealizowanej umowy lub podstawą do odmowy wykonania zamówienia.

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększa lub zmniejszenia ilości dostarczanych posiłków, a wszelkie zmiany ilości zamawianych posiłków Zamawiający zgłaszać będzie Wykonawcy z wyprzedzeniem.

4. Wykonawca będzie przygotowywał posiłki zgodnie z obowiązującymi normami i zasadami określonymi w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia ( Dz. U z 2015 r., poz. 594 ze zm.), łącznie z przepisami wykonawczymi do tej ustawy,   ze szczególnym uwzględnieniem Rozporządzenia, obowiązującego od 1 września 2016 roku  ( Rozporządzenie  Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r., w sprawie grup środków spożywczych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci  i młodzieży w tych jednostkach ( Dz. U z 2016 r., poz. 1154). Bezwzględnie należy przestrzegać norm na składniki pokarmowe i produkty spożywcze określone przez Instytut Żywienia i Żywności.

5. W ramach obowiązku Wykonawcy jest odbiór zużytych opakowań, sztućców oraz odpadów pokonsumpcyjnych. Zasady i terminy odbioru zużytych opakowań, sztućców i odpadów pokonsumpcyjnych Wykonawca ustala z Dyrektorami poszczególnych szkół.

6.  Pomieszczenie niezbędne do wydawania i konsumpcji posiłków udostępniają Dyrektorzy szkół.

7. Każdy gorący jednodaniowy posiłek będzie składał się z drugiego dania o gramaturze nie mniejszej:

 1. niż 200 gram ziemniaków lub zamiennik: ryż, kasza, makaron;
 2. niż 100 gram mięsa;
 3. niż 100 gram - różnorodne surówki/ warzywa gotowane;
 4. niż 100 g ryby, co najmniej raz w tygodniu;
 5. niż 250 gram naleśniki z serem, dżemem;
 6. niż 250 gram makaron z owocami, serem;
 7. niż 300 gram pierogi na słodko, gołąbki z sosem.

1) Wyklucza się bigos i leczo.

2) Do posiłku kompot owocowy lub sok owocowy o pojemności nieprzekraczającej 200 ml.

3) Posiłki muszą spełniać następujące warunki jakościowe:

          a) jadłospis powinien być urozmaicony; rodzaj potraw nie może się powtarzać w tym samym tygodniu;

b) potrawy powinny być lekkostrawne, przygotowane z surowców wysokiej jakości, świeżych, naturalnych, z ograniczoną ilością substancji dodatkowych- konserwujących, zagęszczających, barwiących lub sztucznie aromatyzowanych;

c) w jadłospisie powinny przeważać potrawy gotowane, pieczone, duszone;

d) ważna jest również estetyka potraw.

8. Wykonawca z tygodniowym wyprzedzeniem będzie dostarczał Dyrektorom szkół jadłospis i wszelkie zmiany w jadłospisie sugerowane przez Dyrektorów będą brane pod uwagę przez Wykonawcę. W ramach tych zmian Dyrektorzy szkół mają prawo wykluczyć dodatkowe rodzaje dań, a wynikać to będzie z preferencji smakowych uczniów.

9.Wykonawca będzie dostarczać posiłki własnym transportem w odpowiednich warunkach higieniczno- sanitarnych w specjalistycznych termosach gwarantujących utrzymanie odpowiedniej temperatury.

10.Wszystkie jednodaniowe gorące posiłki powinny być zapakowane pojedynczo w jednorazowych opakowaniach ze sztućcami i oddzielnie w opakowaniach zbiorczych dla każdej szkoły.

11. Faktyczną ilość posiłków, jaką należy dostarczyć do poszczególnych szkół od 02 stycznia 2017 r. Zamawiający poda Wykonawcy i Dyrektorom szkół w odpowiednim terminie.

12. Sprawy organizacyjne związane z wydawaniem posiłków uczniom Wykonawca uzgadnia z Dyrektorami poszczególnych szkół.

13. Wykonawcy składający oferty muszą spełniać warunki, o których mowa w art. 22 i art. 24 ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz.U z 2015 r. poz. 2164 ze zm.).

14. Rozliczenie płatności za posiłki z Zamawiającym będzie prowadził Wykonawca, którego faktury wraz z ilością wydanych posiłków zostaną potwierdzone przez Dyrektorów szkół.

Wynagrodzenie płatne jest w cyklu miesięcznym po wykonaniu usługi i przedstawieniu faktury VAT w terminie 14 dni od dostarczenia faktury.

II. Termin realizacji zamówienia

Dożywianie uczniów w szkole odbywać się będzie od poniedziałku do piątku w dniach nauki szkolnej w okresie od 02 stycznia 2017 r. do 22 grudnia 2017 r., z uwzględnieniem przerw w nauce, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawach organizacji roku szkolnego.

III. Opis sposobu przygotowania oferty

 1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 3. Ofertę stanowi wypełniony formularz oraz oświadczenie, będące załącznikami do zapytania ofertowego.
 4. Ofertę należy składać w kopertach, koperta zewnętrzna winna być zaadresowana i opisana w następujący sposób:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobroszycach

                       Zapytanie ofertowe na

,,Dożywianie uczniów w szkołach z terenu Gminy Dobroszyce w roku 2017”.

IV. Miejsce oraz termin składania oferty

 1. Ofertę należy składać na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobroszycach, ul. Rynek 21, 56-410 Dobroszyce, pokój Nr 1 lub 2, nie później niż do 28 grudnia 2016 r. do godz. 12.00.
 2. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 28 grudnia 2016 r. o godz. 14.00.

W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani odrębnym pismem o terminie podpisania umowy.

                                                                        

                                       Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobroszycach                  

                                                   Agnieszka Szewczyk                                   

 

W załączeniu:                                                                          

1. Wzór formularza oferty,

2. Oświadczenie

ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik Nr 1

Utworzono dnia 16.12.2016, 13:40

Wzór formularza oferty

Załącznik Nr 2

Utworzono dnia 16.12.2016, 13:39

Oświadczenie oferenta

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Lipiec 2018
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Imieniny