Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Wymagane dokumenty

Czcionka:

ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE - WYMAGANE DOKUMENTY

okres  od 01-04-2016  do 30-09-2017

Do wniosku  o świadczenie wychowawcze  należy dołączyć:

 • odpis prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację albo kopię aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka- W PRZYPADKU OSOBY SAMOTNIE WYCHOWUJĄCEJ DZIECKO
 • kartę pobytu- w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium RP na podstawie  zezwolenia na pobyt czasowy w związku  z art. 127  ustawy z dnia 12.12.2013r. o cudzoziemcach (Dz. U. 1650 z póżn zm.)
 • kartę pobytu i decyzję o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy – w przypadku cudzoziemca posiadającego kartę pobytu z adnotacją ‘dostęp do rynku pracy”
 • orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego
 • odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu opiekuńczego  lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie przysposobienia dziecka
 • kopię odpisu podlegającego wykonaniu wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób z rodziny lub poza rodziną,  protokół ugody sądowej, odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem lub odpis innego tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub spoza rodziny ( tylko w przypadku ubiegania się o świadczenie na pierwsze dziecko)

W przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze również na pierwsze dziecko należy również dołączyć zaświadczenia lub oświadczenia stwierdzające wysokość dochodu rodziny (małżonków, rodziców dziecka, dzieci) w tym odpowiednio:

 • zaświadczenie komornika sądowego o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów w 2014r (w przypadku gdy osoba nie otrzymywała ustalonych alimentów albo otrzymała je w niżej wysokości)
 • przekazy/przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów (zapłaconych w 2014r) na rzecz osób spoza rodziny
 • oświadczenia członków rodziny o wysokości  dochodu z tytułu ryczałtu, karty podatkowej – za 2014r
 • oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanego innego dochodu nieopodatkowanego (w 2014r.) – oświadczenie załącznik nr 2
 • zaświadczenie właściwego organu gminy, oświadczenie o wielkości posiadanego gospodarstwa rolnego lub nakaz płatniczy (ha przeliczeniowych) w 2014r. – oświadczenie zał. nr 4

W przypadku utraty dochodu należy dołączyć:  

 • dokument określający datę utraconego dochodu ( np. świadectwo pracy lub zaświadczenie o okresie zatrudnienia)  oraz wysokość utraconego dochodu. (PIT-11 za 2014 r. lub inny dokument określający kwotę utraconego dochodu np. zaświadczenie od pracodawcy)

W przypadku uzyskania dochodu w roku 2014 lub po tym roku ( 2015, 2016), który jest uzyskiwany w okresie na jaki jest ustalane prawo do świadczenia:

 • dokument potwierdzający określający wysokość dochodu uzyskanego netto  oraz liczbę miesięcy, w których dochód był osiągany w 2014r. ( czyli np.  umowę o pracę,  umowę-zlec zaświadczenie o okresie zatrudnienia oraz pit 11 za 2014r. lub zaświadczenie o kwocie uzyskanego dochodu), 
 • dokument potwierdzający wysokość uzyskanego dochodu netto  z miesiąca następującego po miesiącu w którym dochód został osiągnięty  przez członka rodziny - dotyczy uzyskania dochodu w roku  2015, 2016- np. zaświadczenie od pracodawcy o osiągniętym dochodzie, zaświadczenie z ZUS o kwocie zasiłku macierzyńskiego lub o kwocie renty .

UWAGA!!!

OSOBY, KTÓRE OBECNIE  POBIERAJĄ ZASIŁEK RODZINNY NIE MUSZĄ DOŁĄCZAĆ DOKUMENTÓW BĘDĄCYCH W POSIADANIU OŚRODKA, JEŻELI DOKUMENTY TE SĄ NADAL AKTUALNE.

 

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Grudzień 2017
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Imieniny