Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Wymagane dokumenty

Czcionka:

ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE - WYMAGANE DOKUMENTY  na okres świadczeniowy 2017/2018

UWAGA ! Kwota przysługującego odliczenia  wykazana w PIT 37 za 2015 r. cześć H pozycja 134 wliczana jest jako dochód przy ubieganiu się o świadczenie. W związku z tym, iż podatnicy otrzymali kwotę w 2016 r. należy  wykazać ją  w oświadczeniu o dochodach nieopodatkowanych za 2016 r. (wykazujemy tylko kwotę nadwyżki a nie ulgi na dzieci) oraz  dostarczyć  PIT 37 za 2015 r. – do wglądu

Do wniosku  o świadczenie wychowawcze  należy dołączyć:

 • odpis prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację albo kopię aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka,
 • odpis zupełny aktu urodzenia dziecka- w przypadku gdy ojciec jest nieznany
 •  odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu  zasądzającego alimenty lub protokół ugody zatwierdzony przez sąd - W PRZYPADKU OSOBY SAMOTNIE WYCHOWUJĄCEJ DZIECKO,
 • kartę pobytu- w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium RP na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy w związku  z art. 127 ustawy z dnia 12.12.2013r. o cudzoziemcach (Dz. U. 1650 z póżn zm.).
 • kartę pobytu i decyzję o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy – w przypadku cudzoziemca posiadającego kartę pobytu z adnotacją ‘dostęp do rynku pracy”
 • zaświadczenie właściwej instytucji zagranicznej o niepobierania świadczeń rodzinnych, wychowawczych  (dotyczy cudzoziemców)
 • orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego
 • kopię odpisu podlegającego wykonaniu wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób z rodziny lub poza rodziną,  protokół ugody sądowej, odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem lub odpis innego tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub spoza rodziny. wraz z przekazami lub przelewami dokumentującymi wysokość zapłaconych alimentów

W przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze również na pierwsze dziecko należy dołączyć zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość dochodu rodziny (małżonków, rodziców dziecka, dzieci) w tym odpowiednio:

 

 

 

 

 • zaświadczenie komornika sądowego o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów w 2016r (w przypadku gdy osoba nie otrzymywała ustalonych alimentów albo otrzymała je w niżej wysokości)
 • przekazy/przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów (zapłaconych w 2016r) na rzecz osób spoza rodziny
 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym zawierające informację o: a) formie opłacanego podatku, b) wysokości przychodu, c) stawce podatku, d) wysokości opłacanego podatku - w 2016 r.
 • oświadczenia wnioskodawcy o dochodzie członków rodziny o wysokości uzyskanego w 2016 roku dochodu nieopodatkowanego  
 • zaświadczenie właściwego organu gminy, oświadczenie o wielkości posiadanego gospodarstwa rolnego lub nakaz płatniczy (ha przeliczeniowych) w 2016r.

W przypadku utraty dochodu należy dołączyć:  

 • dokument określający datę utraconego dochodu ( np. świadectwo pracy lub zaświadczenie o okresie zatrudnienia)  oraz wysokość utraconego dochodu. ( np. PIT-11 za 2016r. lub inny dokument określający kwotę utraconego dochodu np. zaświadczenie od pracodawcy)

W przypadku uzyskania dochodu w roku 2016 lub po tym roku (2017), który jest uzyskiwany w okresie na jaki jest ustalane prawo do świadczenia:

 • dokument potwierdzający określający wysokość dochodu uzyskanego netto  oraz liczbę miesięcy, w których dochód był osiągany w 2016r. ( czyli np.  umowę o pracę,  umowę-zlec zaświadczenie o okresie zatrudnienia oraz pit 11 za 2016r. lub zaświadczenie o kwocie uzyskanego dochodu), 
 • dokument potwierdzający wysokość uzyskanego dochodu netto  z miesiąca następującego po miesiącu w którym dochód został osiągnięty  przez członka rodziny - dotyczy uzyskania dochodu w roku  2017- np. zaświadczenie od pracodawcy o osiągniętym dochodzie, zaświadczenie z ZUS o kwocie zasiłku macierzyńskiego lub o kwocie renty .

UWAGA!!!

OSOBY, KTÓRE OBECNIE  POBIERAJĄ ŚWIADCZENIA NIE MUSZĄ DOŁĄCZAĆ DOKUMENTÓW BĘDĄCYCH W POSIADANIU OŚRODKA, JEŻELI DOKUMENTY TE SĄ NADAL AKTUALNE.

 

 

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Lipiec 2018
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Imieniny